Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1.  De verkoper:

Alle goederen worden verkocht door Choc you - Slableedstraat 16g, 8630 Veurne,  BTW-nummer is BE69 4766 2181 7178

2. Toepassing:

Elke bestelling, geplaatst door de koper, geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

3. Eigendomsclausule:

Alle goederen blijven eigendom van Choc you tot de betaling van de volledige verschuldigde som van de bestelling is ontvangen. Bij niet-betaling van deze som, behoudt Choc you steeds het recht om alle geleverde goederen terug op te eisen. De eventuele daaruit volgende kosten (bestaande uit, maar niet gelimiteerd tot: aanmaningen, aangetekende brieven, deurwaarder, gerechtskosten, …) vallen volledig ten laste van de koper.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, foto’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Choc you.

5. Recht op annuleren en/of terugzenden van de bestelling

De koper heeft het recht om de bestelling binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van levering van de bestelling, te annuleren. Enkel de kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van de koper. Na deze termijn kan geen enkele bestelling geannuleerd worden. Hiervoor dient een retourformulier ingevuld te worden, dat via de website kan aangevraagd worden. In geval de teruggestuurde juwelen beschadigd zijn en/of gebruikssporen vertonen, behoudt Choc you zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen. Indien de bestelling reeds betaald werd, gebeurt de terugbetaling binnen de 7 kalenderdagen nadat de goederen in goede staat ontvangen werden. Indien er op de bestelling korting van toepassing was, dan zal deze verrekend worden met het terug te betalen bedrag. Alle terugzendingen moeten verstuurd worden naar het adres dat wordt vermeld in punt 1.

Goederen die speciaal werden ontworpen en/of op maat gemaakt voor de koper worden nooit terug genomen (artikel VI.53 WER). 

 6.  Levering: 

Wij leveren in België en Nederland. Andere  landen zijn mogelijk, contacteer ons voor de verzendingsprijs. Artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het door de koper aangegeven adres. De door de koper te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de koper de bestelling definitief plaatst. Bestellingen van boven de 100 € worden gratis verzonden.

De leveringstermijn wordt steeds informatief gegeven en zijn voor de verkoper niet bindend. 

Indien een product niet onmiddellijk leverbaar is, dan wordt de koper daarvan per e-mail op de hoogte gebracht en heeft de koper het recht om de aankoop zonder verdere kosten te annuleren. Indien een product beschadigd werd tijdens het verzenden of beschadigd wordt afgeleverd, dan dient de koper ons daar onmiddellijk na ontvangst, uiterst binnen de 3 werkdagen, via e-mail van op de hoogte te brengen.

 7.  Garantie

Op al onze producten geldt de wettelijke garantie voor verkoop aan consumenten. Schade door verkeerd gebruik of (on)opzettelijke schade toegebracht door de koper, kunnen in geen geval aanleiding geven tot garantie. Elke aanvraag tot garantie wordt individueel behandeld.

Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet worden gemeld na ontvangst ten laatste 2 maanden na ontvangst, op straffe van verval van elk recht.

 8. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Choc you levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Choc you de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Choc you kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Choc you geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

9. Toepasselijk recht

Alle bestellingen worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.